Regulamin sklepu i polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

§1 Definicje

 

 

 

§2. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

2.     Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@consider.pl

3.     Informacje o poszczególnych Produktach zamieszczane są na Stronie produktu.

4.     Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień na towary, niezbędne są:

a) komputer lub inne urządzenia elektroniczne z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

5.     Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sklepu.

6.     Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

7.     Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z Treści Cyfrowych określają Strony produktu.

8.     Informacja o zastosowanym Zabezpieczeniu znajduje się na Stronie produktu.

9.     Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatki), podanymi w złotych polskich.

10.  Zasady przyznawania rabatów oraz promocji określają odrębne regulaminy.

11.  Wszystkie Treści Cyfrowe oferowane przez Sklep są objęte ochroną opisaną w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Sprzedawca może kierować względem zidentyfikowanego Kupującego roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

12.  Klient, nabywając Produkt, uzyskuje dostęp do Treści Cyfrowej, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągniecie jej na urządzenie elektroniczne oraz uzyskuje licencję, dającą prawo do korzystania z Treści Cyfrowych na warunkach określonych w Regulaminie.

13.  Licencja, o której mowa w punkcie 11, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. utrwalanie i przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych,

b. odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta i w sposób opisany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14.  Klientowi w szczególności nie przysługuje prawo do:

a. dalszej dystrybucji Treści Cyfrowych, dystrybucji, powielania i kopiowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania całości lub części, i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem;

b. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości, ani we fragmentach,

c. usuwania oznaczeń autora, wydawcy lub Zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,

d. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej,

e. udostępniania w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej. Dotyczy to w szczególności stron internetowych, wirtualnych dysków, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp.

15.  Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do ustalenia indywidualnych warunków umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy Regulaminu. Wszystkie ustalenia dla ich ważności muszą mieć wtedy formę pisemną.

 

§3. Płatności w sklepie

1.  Płatności w Sklepie są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590, operatora serwisu płatności BlueMedia.

2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

§4. Składanie zamówienia

1.     Informacje o Treściach Cyfrowych prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy na dostarczenie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą.

2.   Aby złożyć w Sklepie ofertę zakupu danej Treści Cyfrowej Klient przechodzi przez kolejne etapy, zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Sklepie. Wśród etapów można wyróżnić:

a. dodanie Treści Cyfrowej do Koszyka;

b. przejście do zakładki Koszyka;

c. wybór sposobu płatności;

d. podanie swoich danych wymaganych do właściwego rozliczenia Zamówienia oraz w celu zabezpieczenia praw z licencji praw autorskich do Treści Cyfrowych,

e. zaakceptowanie Regulaminu sklepu i innych klauzul formalnych- Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji uniemożliwia złożenie Zamówienia;

3.   Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sklepem a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.

4.   Udostępnienie Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o pozytywnej autoryzacji płatności.

5.   Udostępnienie Treści Cyfrowej następuje poprzez wysłanie linku do odpowiednich plików na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.

6.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Treści Cyfrowych wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu email.

7.   W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Sklep i niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

   

§5. Prawo odstąpienia od umowy

1.     Klient będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia lub adres e-mail sklep@consider.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

2.   Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.   W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§6. Rękojmia i reklamacja  

1.   Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.   Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.   Kupujący może zgłosić reklamację na adres: sklep@consider.pl

4.   Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail Kupującego, jakim posłużył się do złożenia Zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją.

5.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

 

§7 Polityka prywatności, pliki cookies oraz bezpieczeństwo danych osobowych  

1.   Niniejszy rozdział ukazuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów Sklepu.

2.   W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sprzedawca w ramach Sklepu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (są to pliki tekstowe, tzw. cookies, ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

3.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

6.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

7.   Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8.   Sklep zbiera w przypadku złożenia Zamówienia co najwyżej następujące dane osobowe:

a.     nazwisko i imię

b.     adres

c.     adres poczty elektronicznej

d.     numer telefonu

e.     NIP - jeżeli Klientem jest firma

9.   Podanie powyższych danych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta Zamówieniem.

10.W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: operatorów systemów płatności, firmy zajmujące się obsługą zamówienia oraz wystawianiem faktur, właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa,itp. Przekazywane są tylko niezbędne, wymagane dane.

11.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów Sklepu jest Sprzedający.

12.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

§8 Postanowienia końcowe 

1.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego; w stosunku do Konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta, oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.   W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający zobowiązuje się do stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanej części Regulaminu.

3.   W razie zmiany Regulaminu, dla wcześniejszych umów znajduje zastosowanie wersja Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia umowy.

4.   Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

 

(03 stycznia 2018 roku)

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl